استخدام تکنسین فنی در پارک فناوری در پردیس

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : پردیس
میزان حقوق : توافقی
به تعداد نیرو جهت تولید دستگاه الکترونیکی به صورت فصلی نیازمندیم.

استخدام های بیشتر