استخدام صندوقدار، سالن کار، نظافتچی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : 1,500,000
صندوق دار خانم شیفت شب:
شب 17:30 الی 24
یک وعده غذا
یک روز تعطیل در هفته
دو روز مرخصی در ماه

سالن کار و نظافتچی
10 الی 24
سه وعده غذا
2 ساعت استراحت
جای خواب
یک روز تعطیل در هفته
دو روز مرخصی در ماه


1،500،000 خالص دریافتی
بیمه بعد از توافق طرفین

استخدام های بیشتر