استخدام صندوقدار خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شیفت ظهر 11 تا 6
شیفت شب 6 تا 12
محدوده ستارخان
رزومه به واتساپ ارسال گردد
تماس پاسخ نمیدهیم
دسته شغلی : استخدام صندوقدار

استخدام های بیشتر