استخدام مدیر امور داخلی و مالی مجتمع مسکونی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
نیازمند به یک نفر آقا یا خانم بازنشسته آشنا به امور مدیریت ساختمان و امور مالی و نظارت بر کار پرسنل و رفت و آمدهای تکنسین های فنی و سایر افراد به داخل ساختمان

استخدام های بیشتر