استخدام پرسنل در رستورانی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
احتیاج به:
ظرفشور
سالن کار
صندوق دار
کارگر ساده

استخدام های بیشتر