استخدام چرخ کار، دستیار چرخ کار در تولیدی کیفی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی چرخ کار و وردست چرخ کار بابت تولیدی کیف نیازمندیم
تسویه حساب ماهی انجام میشود

استخدام های بیشتر