استخدام کارگر ساده در شرکتی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,800,000 - 2,300,000
شرایط استخدام درشرکت
زیر30سال آقا
جهت خط تولیدقطعات خودرو
تهرانی شهرستانی نیازمندیم
اضافه کاری2الی3ساعت
بیمه.عیدی.سنوات تعلق میگیرد
جای خواب مجزا.وعده غذایی
ساعت کارشرکت8صبح تا5بعداظهراز5به بعداضافه کاری
حقوق طبق وزارت کار
بااضافکاری 1800تا2300

استخدام های بیشتر