استخدام کارگر ماهر در قصابی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک نفر کارگر ماهر قصابی گوشت و مرغ
متاهل
همراه با موتور نیازمندیم

استخدام های بیشتر