استخدام 4 ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,000,000 - 3,000,000
محیط کار زنانه
چرخکار راسته دوز : ماهیانه 3 ملیون با بیمه
چرخکار زیگزال دوز : ماهیانه 3 ملیون با بیمه
چرخکار میاندوزکار : ماهیانه 3 ملیون با بیمه
وسط کار : ماهیانه یک ملیون با بیمه
منطقه افسریه

استخدام های بیشتر