استخدام 7 ردیف شغلی در رستوران شاندیز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : فشم
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی نیروی ماهر کار نیازمندیم
قلیون زن
سالن کار
ظرف شور
پارک بان
کانترکار
کمک اشپز
نیروی ساده
جهت کار در رستوران شاندیز باحقوق بالا جای خواب
رستوران شاندیز برتر_مشهد

استخدام های بیشتر